اهداف و شرح وظایف

اهداف:
اهداف کتابخانه دیجیتال مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش عبارتند از:
۱٫ گسترش استفاده از منابع الکترونیکی
۲٫ ارتقاء سهولت استفاده از منابع الکترونیک
۳٫ سرعت دهی به دسترسی نامحدود زمانی و مکانی
۴٫ توسعه منابع الکترونیکی به منظور صرفه جویی در فضا و هزینه های مالی
۵٫ تبلیغ و معرفی منابع الکترونیکی جدید
۶٫ افزایش میزان استفاده از منابع

 

عملکرد و ماموریت:
عملکرد کتابخانه دیجیتال این مرکز آموزشی درمانی برای پیروی از خط مشی و رسیدن به اهداف فوق عبارت است از:
۱٫ برگزاری کارگاه های آموزشی منابع الکترونیک
۲٫ ساخت و تجهیز سالن آموزشی منابع الکترونیک
۳٫ اطلاع رسانی پایگاه ها و منابع از طریق وب سایت کتابخانه دیجیتال مرکز آموزشی درمانی
۴٫ اطلاع رسانی از امکان استفاده از منابع الکترونیک در خارج از محیط دانشگاه از طریق VPN

 

کاربران کتابخانه دیجیتال مرکز آموزشی درمانی:

۱٫ پزشکان
۲٫ کارکنان

 

روش استفاده از کتابخانه دیجیتال مرکز آموزشی درمانی:
۱٫ مراجعه به وب سایت کتابخانه دیجیتال در محیط مرکز آموزشی درمانی
۲٫ مراجعه حضوری به سایت کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مرکزی
۳٫ استفاده از VPN دانشگاه در خارج از محیط دانشکده

 

ساعت استفاده از کتابخانه دیجیتال:
استفاده از کتابخانه دیجیتال در تمامی ساعات و روزهای هفته میسر است.

Rather than writing your whole paper in 1 go, business style paper you must split it into smaller components and include each of them on your final research paper.