ساعت کار کتابخانه

ساعت کار کتابخانه: از شنبه تا سه شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ و  چهارشنبه، پنج شنبه تعطیل می‌باشد

بخش امانت:  از شنبه تا سه شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ و  چهارشنبه، پنج شنبه تعطیل می‌باشد

مخزن:  از شنبه تا سه شنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ و  چهارشنبه، پنج شنبه تعطیل می‌باشد