برنامه کارگاه‌ها

ردیف نام کارگاه گروه هدف تاریخ برگزاری مدرس لیست شرکت کنندگان محتوای آموزشی
۱ Google Scholar کارکنان بیمارستان ۹۸/۰۶/۱۱ آقای دلخوش لیست اسامی شرکت کننده Google_Scholar_Citations
۲ جستجوی پیشرفته پرسنل ۹۸/۱۰/۰۲ آقای دلخوش لیست امضا شده شرکت‌کنندگان جست و جوی پیشرفته