آیین نامه

 

هدف از تدوين اين آيين نامه توسعه خدمات اطلاع رساني و هماهنگي و يكدست سازي ارائه خدمات در كتابخانهبیمارستاblanca suarez dieta caralean med adviceمات اطلاع رساني و هماهنگي و ين امیرالمومنین گراش مي باشد . هر كتابخانه مي تواند با رعايت چارچوب اين آيين نامه و بر حسب نياز، آيين نامه داخلي تنظيم نمايد كه پس از تاييد معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه قابل اجرا مي باشد.

 

ماده يك : استفاده كنندگان

ماده دو : شرایط عضویت

ماده سه: اعتبار عضویت

ماده چهار: مدت زمان استفاده از работа спб سانی پایگاههای اطلاعاتی ماده شش: رعايت однорукий бандитایت برای گروههای مختلف استفاده کننده

ماده پنج: خدمات اطلاع رسانی پایگاههای اطلاعاتی ماده شش: رعايت نظم در كتابخانه

ماده هفت: ساعت کار بخش اطلاع رسانی

 

 

ماده يك : استفاده كنندگان

الف)  اعضاي هيات علمي ( پیمانی و رسمی )

ب)  كادر آموزشي شاغل و بازنشسته بیمارستان

ج  ) کارورزان

د  ) كاركنان شاغل در بیمارستان و واحدهای تابعه

 

 

ماده دو : شرایط عضویت :

– کلیه گروههای استفاده کننده میتوانند با دریافت ID, Password از امکانات سایت استفاده کنند .

 

ماده سه : اعتبار عضويت :

گروه اول : براي اعضاي هيأت علمي شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمي در دانشگاه

گروه دوم : برايکارورزان تا پايان دورة کارورزی

گروه سوم : براي كاركنان رسمي تاپايان خدمت رسمي و براي كاركنان پيمانی تا پايان قرارداد

 

ماده چهار : مدت زمان استفاده از سایت

۱ -استفاده از سایت منوط به عضويت در این بخش مي باشد .

 

 

ماده پنج: خدمات اطلاع رسانی پایگاههای اطلاعاتی

  1. جستجو در پایگاه برای کلیه گروههای نامبرده رایگان میباشد.
  2. فقط از مقالات جستجو شده در سایت پرینت گرفته میشود.
  3. تهیه پرینت منوط به دریافت کارت پرینت از مسئول بخش مربوطه می باشد

 

ماده شش : رعايت نظم و مقررات در کتابخانه

 

بـه منظـور استفـاده هـرچـه بهتر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

۱-رعايت سكوت مطلق در محيط سایت

۲- خودداري از خوردن، آشاميدن و …

۳-استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

۴-رعايت شئونات و حجاب اسلامي

  1. استفاده کنندگان موظف هستند در مراقبت از تمام امکانات سایت نهایت دقت را بعمل آورند.
  2. استفاده از سایت های غیر مجاز ممنوع میباشد در صورت مشاهده بعنوان متخلف به كميته انضباطي  معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد

۷ . استفاده کنندگان اجازه هیچ گونه نصب و حذف برنامه هارا بدون هماهنگی مسئول سایت ندارند.

  1. آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ امکانات سایت اعم مانیتور، کیس، ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲو …

 

ماده هفت: ساعت کار بخش اطلاع رسانی

–         از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷/۳۰ تا ۱۴/۰۰