رفع تحريم و برقراري دسترسي به بانك اطلاعاتي ISI

 

دسترسی به بانک اطلاعاتی ISI Web of Science از اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی به دلیل تحریم خودساخته شرکت مالک، یعنی Thomson Reuter علیه کشورمان قطع شده بود. خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از سال گذشته و طی مذاکرات و مکاتبات متعدد صورت گرفته، شرکت مذکور قانع شد که تحریم مذکور اشتباه بوده و مقرر گردید که تحریم مذکور برداشته شود. بدین ترتیب و پس از تصمیم شورای سیاست گذاری تامین منابع علمی وزارت بهداشت، اقدام برای برقراری دسترسی مجدد به بانک اطلاعاتی ISI Web of Science توسط این مرکز صورت گرفت و خوشبختانه در حال حاضر دسترسی به مجموعه فوق در آدرس http://webofknowledge.com از طریق شبکه اینترنت فراهم گردیده است.