دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه BMJ

 

پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر BMJ، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ۲۲ عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ، همراه  با دو مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی BMJ Best Practice و نیز مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری  BMJ Learning از طریق آدرس های زیر، به مدت دوماه از این تاریخ فراهم شده است.

.

سایت اصلی BMJ:   http://www.thebmj.com
مجموعه ۲۲ عنوان مجلات ناشر BMJ: http://joutnals.bmj.com
مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی BMJ Best Practice: http://bestpractice.bmj.com
مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری BMJ Learning: learning.bmj.com