عدم دسترسی موقت به سامانه مشابهت یاب

به اطلاع می رساند، عدم دسترسی به سامانه مشابهت یاب، موقت می باشد. به محض برقراری دسترسی اطلاع رسانی می گردد.